×

എല്ലാ പ്രമേഹവും നിസ്സാരമായി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നത് വെറും വ്യാജവാർത്തയാണ്

All diabetes can be lightly treated with surgery

അമിതഭാരമുള്ള  പ്രമേഹ രോഗികക്ക് ബാരിയാട്രിക് ശസ്ത്രക്രിയക  ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ഇവയിലൂടെ  ഗുളികകൾക്കും ഇസുലിനും വഴങ്ങാത്ത പ്രമേഹംനിയന്ത്രണത്തിൽ വരുത്താവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ ആമാശയത്തിന്റെ വിസ്താരം കുറയ്ക്കുകയും ആമാശയം മറികടന്ന് ആഹാരം നേരിട്ട് ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവയുടെ ഉപയോഗം അമിതഭാരം ഉള്ളവരിലും, പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന പൊണ്ണത്തടിയുള്ള പ്രമേഹരോഗികളിലുമാണ് ഇന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണ പ്രമേഹരോഗിക്ക് ആഹാരനിയന്ത്രണത്തി നിന്നും വ്യായാമത്തി നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാഗമായി ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാ പാടില്ല.

 

Orginal Content : 

 

 

https://www.imalive.in/health-and-wellness/980/diabetes-myths-and-facts-by-dr-soniya-suresh

 

 

Any diabetes can be surgically treated lightly

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/ZrHfgEp3IXnXHwtNE0FGx98GQ8mqt3WSJW275nGn): failed to open stream: Disk quota exceeded

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/ZrHfgEp3IXnXHwtNE0FGx98GQ8mqt3WSJW275nGn): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/imalive/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/ZrHfgEp3IXnXHwtNE0FGx98GQ8mqt3WSJW275nGn', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"zDnfdNIs0iM3kh3xt3X4Bh8sbhNzccSBkctJ0Gtu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:91:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/995/all-diabetes-can-be-lightly-treated-with-surgery";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/ZrHfgEp3IXnXHwtNE0FGx98GQ8mqt3WSJW275nGn', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"zDnfdNIs0iM3kh3xt3X4Bh8sbhNzccSBkctJ0Gtu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:91:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/995/all-diabetes-can-be-lightly-treated-with-surgery";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/ZrHfgEp3IXnXHwtNE0FGx98GQ8mqt3WSJW275nGn', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"zDnfdNIs0iM3kh3xt3X4Bh8sbhNzccSBkctJ0Gtu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:91:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/995/all-diabetes-can-be-lightly-treated-with-surgery";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('ZrHfgEp3IXnXHwtNE0FGx98GQ8mqt3WSJW275nGn', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"zDnfdNIs0iM3kh3xt3X4Bh8sbhNzccSBkctJ0Gtu";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:91:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/995/all-diabetes-can-be-lightly-treated-with-surgery";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 129
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 58
at require_once('/home/imalive/public_html/public/index.php')in index.php line 21