×

പ്രായക്കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരിൽ പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും ചെറുപ്പക്കാരിൽ എന്ന പോലെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്

Diabetes and hypertension should be controlled in older people like in younger adults

പ്രമേഹത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ തടയാനാണ് നാം അത് കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പക്കാരിലും പ്രായം കൂടിയവരിലും രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ നിലയും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവും കൃത്യമായിത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രായം കൂടിയവരി എല്ലാ സങ്കീണതകക്കും സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓക്കുക. എന്നാൽ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അമിതമായ കുറയൽ പ്രായം കൂടിയവരിൽ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്.

Orginal Content : 

 

https://www.imalive.in/health-and-wellness/980/diabetes-myths-and-facts-by-dr-soniya-suresh

 

In older people, diabetes and hypertension need not be controlled as in younger people.

Whoops, looks like something went wrong.

(1/1) ErrorException

file_put_contents(/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/d4SDsKhW8crHPEboGmrwUWtirv4wkNEvCUubGQEB): failed to open stream: Disk quota exceeded

in Filesystem.php line 122
at HandleExceptions->handleError(2, 'file_put_contents(/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/d4SDsKhW8crHPEboGmrwUWtirv4wkNEvCUubGQEB): failed to open stream: Disk quota exceeded', '/home/imalive/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', 122, array('path' => '/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/d4SDsKhW8crHPEboGmrwUWtirv4wkNEvCUubGQEB', 'contents' => 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"1UdQI1OlofVOshTCEGCyopdMHRNrcpwXBDX9fhvI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:128:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/991/diabetes-and-hypertension-should-be-controlled-in-older-people-like-in-younger-adults";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
at file_put_contents('/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/d4SDsKhW8crHPEboGmrwUWtirv4wkNEvCUubGQEB', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"1UdQI1OlofVOshTCEGCyopdMHRNrcpwXBDX9fhvI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:128:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/991/diabetes-and-hypertension-should-be-controlled-in-older-people-like-in-younger-adults";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 2)in Filesystem.php line 122
at Filesystem->put('/home/imalive/public_html/storage/framework/sessions/d4SDsKhW8crHPEboGmrwUWtirv4wkNEvCUubGQEB', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"1UdQI1OlofVOshTCEGCyopdMHRNrcpwXBDX9fhvI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:128:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/991/diabetes-and-hypertension-should-be-controlled-in-older-people-like-in-younger-adults";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true)in FileSessionHandler.php line 83
at FileSessionHandler->write('d4SDsKhW8crHPEboGmrwUWtirv4wkNEvCUubGQEB', 'a:3:{s:6:"_token";s:40:"1UdQI1OlofVOshTCEGCyopdMHRNrcpwXBDX9fhvI";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:128:"http://imalive.in/myth/type-2-diabetes/991/diabetes-and-hypertension-should-be-controlled-in-older-people-like-in-younger-adults";}s:6:"_flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}')in Store.php line 129
at Store->save()in StartSession.php line 88
at StartSession->terminate(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 218
at Kernel->terminateMiddleware(object(Request), object(Response))in Kernel.php line 189
at Kernel->terminate(object(Request), object(Response))in index.php line 58
at require_once('/home/imalive/public_html/public/index.php')in index.php line 21